Publicatie datum: 24 augustus 2011

In juli heeft de internationale Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) een beleidsrapport uitgegeven met als titel "Policy paper: the recast of the EU asylum Procedure and Reception Directives", waarbij aanbevelingen worden gemaakt aangaande de twee Europese richtlijnen.

Publicatie datum: 28 juli 2011

Een UNHCR onderzoeksproject over wetgeving en praktijk in Europese lidstaten aangaande asielzoekers op de vlucht voor willekeurig geweld
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: kwalificatierichtlijn

Publicatie datum: 23 juni 2011

Hier vindt u het jaarverslag 2010 van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
Hoofdthema: Asiel

Publicatie datum: 17 juni 2011

Een werkdocument van de Europese Commissie werd toegegevoegd aan de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad, in het kader van het jaarlijks rapport aangaande Immigratie en Asiel 2010.
Hoofdthema: Asiel

Publicatie datum: 01 juni 2011

Publicatie van het UNHCR: Legal and Protection Policy Research Series
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: detentie

Publicatie datum: 01 juni 2011

Hier vindt u het jaarverslag 2010 van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 25 mei 2011

Kroniek van een (nieuw) crisisjaar. Fedasil heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. Het chronologisch overzicht toont aan dat de overbezetting van het opvangnetwerk voor asielzoekers aanhield en de laatste maanden zelfs toenam.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: opvang

Publicatie datum: 11 mei 2011

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) stelt een rapport over het INAD-centrum en de respectering van de grondrechten van vreemdelingen voor
Hoofdthema: Grenscontrole & Visa
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: terugdrijving

Publicatie datum: 11 mei 2011

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) heeft zijn vierde Jaarverslag Migratie voorgesteld. Bij gebrek aan politieke maatregelen, pleit het Centrum voor het derde jaar op rij voor een duurzaam migratiebeleid en reikt het hiervoor een aantal toetsstenen aan.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 11 april 2011

Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: asielprocedure

Publicatie datum: 11 april 2011

Richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderzins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: kwalificatierichtlijn

Publicatie datum: 08 april 2011

Deze Eurostat- publicatie biedt een gedetailleerd overzicht over het aantal van asielaanvragers en asielbeslissingen die in 2010 in de EU27 werden geteld. (Enkel in het Engels beschikbaar)
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 08 april 2011

Het voorliggende rapport – het ‘Belgisch beleidrapport asiel en migratie 2010’ – geeft een overzicht over ontwikkelingen en veranderingen die op het vlak van migratie en asiel in het referentiejaar hebben plaats gevonden. Het rapport is enkel in het Engels beschikkbaar.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 28 maart 2011

(30.06.2010) Fedasil heeft zijn achtste jaarverslag gepubliceerd. De verzadiging van het opvangnetwerk, vastgesteld in 2008, heeft zich in 2009 voortgezet en is zelfs toegenomen. Niet alle personen die er recht op hebben, kregen een plaats in het opvangnetwerk.
Hoofdthema: Opvang
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: opvangcrisis

Publicatie datum: 28 maart 2011

ECRE/ELENA- Dit survey biedt een vergelijkend overzicht van de voorzieningen voor juridische bijstand van asielzoekers in Europa.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Studie

Publicatie datum: 28 maart 2011

Herwerkte editie van de ECRE-handleiding (ECRE=European Council on Refugees and Exiles) voor de behandeling van een etnische groep van vluchtelingen, die nog altijd een heel hoog aandeel heeft aan het globale aantal van asielzoekers in Europa.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 19 januari 2011

Dit kwartaalrapport geeft een beeld van recente ontwikkelingen aangaande internationale bescherming, zoals het aantal asielaanvragen en beslissingen in asielaanvragen. Deze gegevens worden aan Eurostat overgemaakt door de ministeries van binnenlandse zaken en gerelateerde bevoegde agentschappen.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Eurostat

Publicatie datum: 07 oktober 2010

Er werden zo'n 15 000 minder asielaanvragen geregistreerd in de EU27 gedurende de eerste helft van 2010 in vergelijking met dezelfde periode in 2009.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Eurostat

Publicatie datum: 20 januari 2010

Dit rapport - Het Belgische beleidsrapport aangaande Asiel en Migratie 2009 - geeft een overzicht van ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in België op het vlak van migratie en asiel. Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: beleidsrapport

Publicatie datum: 01 december 2009

Deze studie bespreekt de bestaande beschermingsstatuten in België in het kader van het asiel- en migratiebeleid, waaronder diegene die zijn geharmoniseerd op Europees niveau. Het betreft de wettelijke basis en de rechten die aan de verschillende statuten zijn verbonden.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: asiel

Publicatie datum: 01 juni 2009

Dit rapport - Het Belgische beleidsrapport aangaande Asiel en Migratie 2008 - geeft een overzicht van ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in België op het vlak van migratie en asiel. Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: beleidsrapport

Publicatie datum: 04 februari 2008

Voorliggend rapport - Het Belgische Beleidsrapport over Asiel en Migratie 2007 - geeft een overzicht van ontwikkelingen en wijzigingen die zich hebben voorgedaan op het vlak van asiel en migratie in België in het referentiejaar.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: migratiebeleid

Publicatie datum: 23 januari 2008

Voorliggend rapport - Het Belgische Beleidsrapport over Asiel en Migratie 2006 - geeft een overzicht van ontwikkelingen en wijzigingen die zich hebben voorgedaan op het vlak van asiel en migratie in België in het referentiejaar.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: migratiebeleid

Publicatie datum: 15 januari 2008

Dit rapport - Het Belgische Beleidsrapport over Asiel en Migratie 2005 - geeft een overzicht van ontwikkelingen en wijzigingen die zich hebben voorgedaan op het vlak van asiel en migratie in België in 2005.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: migratiebeleid