Veranderingen van migratiestatus en van reden van verblijf in de EU (EMN Inform)

Deze EMN Inform bevat de belangrijkste bevindingen van de EMN-study 'Veranderingen van migratiestatus en van reden van verblijf in de EU'.

Achtergrond informatie

Deze EMN Inform bevat de belangrijkste bevindingen van de EMN-study 'Veranderingen van migratiestatus en van reden van verblijf in de EU'. De studie is gebaseerd op bijdragen van de nationale contactpunten van 24 lidstaten (de nationale studies zijn hier beschikbaar).

De studie onderzoekt de verschillende juridische raamwerken en de bestaande procedures en praktijken in de lidstaten om van verblijfsstatus te veranderen. Ook de voorwaarden worden onderzocht om een statuswijziging te kunnen doen. Tot slot worden de hindernissen en goede praktijken belicht. 

Inform: enkele bevindingen

  • In de meeste gevallen verlangen de lidstaten dat derdelanders hun eerste verblijfsaanvraag vanuit het buitenland indienen. In het geval de derdelander reeds (legaal) verblijft op het grondgebied van de lidstaat, kan hij of zij wel vaak een verandering van verblijfsstatus aanvragen zonder het land te moeten verlaten
  • In alle lidstaten zijn er minstens een aantal mogelijkheden om van migratiestatus te veranderen (ze zijn daarin meer of minder restrictief). De belangrijkste achterliggende redenen om deze statuswijzigingen toe te laten zijn economische van aard.
  • De toelatingsvoorwaarden die verbonden zijn aan een verandering van migratiestatus zijn in de meeste lidstaten niet verschillend van deze bij een eerste aanvraag. Wanneer de criteria toch verschillen, gaat het meestal om verminderderde voorwaarden.
  • Veranderingen vanuit een verblijfsstatus om studieredenen naar een verblijfsstatus om andere redenen worden het vaakst toegelaten en gebeuren ook het vaakst. in de EU. Veranderingen vanuit een status op basis van betaalde activiteiten gebeuren het tweede vaakst. Howel deze wettelijk mogelijk zijn, komen wijzigingen vanuit een status op basis van familiale redenen het minste voor.
  • Weinig lidstaten hebben de effectiviteit of de impact gemeten van hun nationaal beleid op vlak van statuswijzigingen. Sommige studies bestaan wel, bijvoorbeeld studies in Frankrijk en Spanje die aantonen dat wetswijzgingen die statusveranderingen mogelijk maken een positieve bijdrage aan de economie kunnen leveren en integratie faciliteren.
  • Lidstaten hebben ook gewezen op bepaalde uitdagingen die zich stellen, in het bijzonder met betrekking tot het gebrek aan onderzoek over statuswijzigingen; misbruiken, en gebrekkige toegang tot informatie over de bestaande mogelijkheden voor qstatuswijzigingen.
  • Verschillende lidstaten identificeerden ook goede praktijken, vooral de mogelijkheid om talent te houden door door statuswijzigingen, onder meer internationale studenten die met succes hun studies voltooiden.

Meer informatie in de inform in bijlage.

Publication Date:
do 28 jul 2016
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: