EMN Bulletin (April - Juni 2016)

De 15de editie van het EMN Bulletin levert recente actuele informatie over migratie en internationale bescherming op Europees en nationaal niveau, inclusief relevante beschikbare statistieken.

De 15de editie van het EMN Bulletin levert informatie over recente ontwikkelingen op Europees en national niveau met betrekking tot het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel; niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en kwetsbare groepen; legale migratie en integratie; het beheer van de Europese buitengrenzen; irreguliere migratie en terugkeer; en mensenhandel.

Deze editie bevat informatie – onder meer - over:

Op Europees niveau:

Verschillende voorstellen van de Commissie :

  • Hervorming van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (Verordeningen om de Richtlijn Asielprocedures en de Richtlijn Asielnormen te vervangen en een tweede herschikking van de Richtlijn Opvangvoorzieningen).
  • Richtlijn  betreffende de voorwaarden tot toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, om de tekortkomingen van de Europese Blauwe Kaart Richtlijn aan te pakken.
  • Creatie van een Europees Hervestigingskader.
  • ….

Op nationaal niveau:

  • BE : Vluchtelingen krijgen niet langer een permanente verblijfvergunning, maar eerst een verblijfsvergunning voor 5 jaar.   
  • AT : Amendementen aan de asielwet, inclusief de mogelijkheid om een «noodtoestand» uit te roepen als er een gevaar dreigt voor de openbare orde/ nationale veiligheid en asielzoekers de toegang te ontzeggen.
  • FI : Vermindering van de nationale opvangcapaciteit voor asielzoekers.
  • NL : Verlenging van de mogelijkheid om verblijfsvergunningen van asielzoekers in te trekken of te weigeren in het geval van strafbare feiten.

Meer ontwikkelingen en andere informatie in het Bulletin zelf (zie PDF hierboven) !

Publication Date:
vr 12 aug 2016
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: