Wettelijke disclaimer & Privacybeleid

Deze Legal disclaimer bevat de Voorwaarden voor gebruik van de Website www.emnbelgium.be die het Belgisch Nationaal Contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) beschikbaar stelt voor internetgebruikers. De toegang tot en het gebruik van de diensten die deze website aanbiedt, impliceert aanvaarding van deze modaliteiten en voorwaarden die van toepassing zullen zijn, onverminderd eventuele speciale voorwaarden of, indien van toepassing, zullen vastgelegd worden.

DISCLAIMER

Er zal alles in het werk gesteld worden, binnen de grenzen van het redelijke, om ervoor te zorgen dat de gegevens die op de website verschijnen, correct zijn en het is de bedoeling om deze informatie up-to-date en nauwkeurig te houden. Indien onze aandacht wordt gevestigd op fouten, zullen wij trachten deze te verbeteren. Het EMN wordt aangeboden 'as is', zonder dat er enige verklaring of goedkeuring wordt gegeven en zonder enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een specifiek doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid. Wij garanderen niet dat de functies vervat in het materiaal dat op deze website staat, ononderbroken zullen werken of vrij zullen zijn van fouten, dat defecten gecorrigeerd zullen worden, of dat de website of de server die ze ter beschikking stelt, vrij zijn van virussen of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid van het materiaal weergeven. In geen geval zullen we aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of –verlies, of enig verlies of schade van welke aard ook voortvloeiende uit het gebruik of het verlies van gebruik van, data of winst voortvloeiende uit of in verband met het gebruik daarvan.

COPYRIGHT

Tenzij anders is bepaald, worden reproducties toegelaten op voorwaarde dat de bron wordt erkend. Wanneer een voorafgaande toestemming moet bekomen worden voor de reproductie of het gebruik van tekst of multimedia-informatie (geluid, beelden, software, enz.), zal deze toestemming bovengenoemde algemene toelating annuleren en zal zij de eventuele beperkingen inzake gebruik duidelijk aangeven.

EXTERNE LINKS

Het Belgisch Nationaal Contactpunt van het EMN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van eender welke externe websites die gelinkt worden aan deze website. Het feit dat bepaalde websites zijn opgenomen in een lijst en dat er links zijn gemaakt naar bepaalde websites, mag in geen enkele zin geïnterpreteerd worden als een goedkeuring van de inhoud van die websites en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid in verband daarmee. We kunnen niet garanderen dat deze links altijd zullen werken en hebben geen enkele controle over de beschikbaarheid van de gelinkte bladzijden. Er moet zorgvuldig omgesprongen worden met het bekendmaken van informatie bij het gebruik van derde websites. Alle informatie die u zou verschaffen bij het betreden van een website, is onderworpen aan het privacybeleid van die organisaties.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het Belgisch Contactpunt van het EMN hecht veel belang aan het respect voor de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens in de uitoefening van zijn opdrachten.

Het algemeen beleid inzake de bescherming van de persoonsgegevens van de FOD Binnenlandse Zaken vindt u hier.

WIJZIGING AAN DEZE MEDEDELING

Als deze Legal Disclaimer op een of andere manier wordt gewijzigd, zullen wij een nieuwe versie op deze pagina plaatsen. Wanneer u regelmatig deze pagina controleert, weet u altijd precies welke informatie wij verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden wij die informatie eventueel zullen delen met anderen.

Laatste update op 25 mei 2018.