EMN Conferenties & Evenementen

1. Op nationaal niveau

NETWERKEN MET NATIONAAL NETWERK

Het Nationaal Contactpunt van EMN neemt deel aan en draagt bij tot::

  •  Minstens één jaarlijkse vergadering van het Nationaal Netwerk waarbij nationale experts en stakeholders worden samengebracht. De Commissie, haar dienstverlener (GHK Consulting) en collega’s van andere Nationale Contactpunten in de EU kunnen uitgenodigd worden op dergelijke evenementen. De vergaderingen van het Nationaal Netwerk hebben tot doel om het nationaal netwerk te ontwikkelen en te verstevigen, om leden verder te integreren in de activiteiten van het EMN, om mogelijkheden voor samenwerking te identificeren en om synergieën tot stand te brengen door informatie en ideeën uit te wisselen over het werkprogramma van het EMN en de prioriteiten bij de acties, activiteiten en tools, studiebevindingen en onderzoeksontwikkelingen, het verzamelen en analyseren van data, beleidsontwikkelingen op het vlak van asiel en migratie en andere gerelateerde onderwerpen.
  • Conferenties, seminaries, en andere evenementen georganiseerd door leden van het Nationaal Netwerk, waar het Nationaal Contactpunt achtergrond informatie verschaft, presentaties maakt, outputs verpreid,...

Recente conferentie van het Belgisch Contactpunt:

08.11.2016 - Conferentie van het BE EMN NCP over arbeidsmarktparticipatie van begunstigden van internationale bescherming

Het Belgische contactpunt van het EMN heeft een thematisch rapport gepubliceerd over de toegang tot de arbeidsmarkt voor begunstigden van internationale bescherming. In dit rapport komen ook ondersteunende maatregelen die de arbeidsmarktparticipatie kunnen bevorderen aan bod.

Omwille van de grote mate van interesse in dit thema onder beleidsmakers, betrokken actoren en het brede publiek, besloot het Belgische EMN contactpunt om een conferentie te organiseren over dit onderwerp.

foto conferentie

Het programma, PowerPoint presentaties, foto's en meer achtergrondinformatie kan via deze link worden geraadpleegd.

NETWERKING MET NATIONALE OVERHEDEN

Het Nationaal Contactpunt neemt deel aan en draagt bij tot:

  • Vergaderingen van de Nationale Stuurgroep teneinde de directie van de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding te informeren over activiteiten van het EMN en begeleiding en goedkeuring te krijgen met betrekking tot toekomstige acties.
  • Andere vergaderingen en infosessies in bovenvermelde instellingen, teneinde op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen in verband met het asiel- en migratiebeleid en de praktijk in België.

2. Op Europees niveau

NETWERKEN MET ANDERE NATIONALE CONTACTPUNTEN BINNEN DE EU

Het Nationaal Contactpunt neemt deel aan en draagt bij tot verschillende vergaderingen:

  • Minstens zes formele vergaderingen met alle Nationale Contactpunten van het EMN om de vooruitgang te bespreken die is geboekt met het oog op het bereiken van de doelstellingen die zijn uiteengezet in het werkprogramma en om komende activiteiten te plannen. Ze worden vaak gecombineerd met opleidingssessies over specifieke EMN-activiteiten, vergaderingen van werkgroepen zoals de werkgroep ‘Glossarium en Thesaurus’ en van tijd tot tijd ad hoc workshops.
  • Twinning meetings tussen ervaren en minder ervaren Nationale Contactpunten, teneinde informatie en beste praktijken uit te wisselen met partners.
  • Minstens twee keer per jaar vergaderingen van de Stuurgroep om het jaarlijkse werkprogramma op te stellen en goed te keuren, de vooruitgang te bekijken en nationale contactpunten te adviseren, om te rapporteren over de status en de voornaamste bevindingen, en om een regeling goed te keuren voor een strategische samenwerking met andere entiteiten.
  • De jaarlijkse EMN Conferentie om een brede waaier aan actoren te informeren over haar objectieven, huidige en toekomstige activiteiten, evenals specifieke thema’s en om de zichtbaarheid van het EMN te vergroten.

6.07.2016 - Jaarlijkse EMN Conferentie over 30-jaar Schengen Verdrag

Op 6 en 7 juli heeft het Slowaakse nationale contactpunt van het EMN - in het kader van het Slowaakse voorzitterschap van de EU - de jaarlijkse EMN conferentie georganiseerd. Dit jaar had de conferentie als thema duurzame terugkeer en samenwerking met landen van herkomst in dit verband. Voor verdere informatie kunt u hier terecht.

55-emn-conference-2016

  

NETWERKEN MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN & ORGANISATIES

The National Contact Point neemt deel aan en draagt bij tot:

  • Andere vergaderingen, workshops en evenementen georganiseerd door entiteiten om de coördinatie te verzekeren met relevante EU-structuren op het vlak van migratie en asiel, zoals Eurostat.