EMN Europa

Wat is EMN?

Een Europees netwerk dat werd opgericht bij raadsbeschikking 2008/381/EG,  die als doel heeft om actuele, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie verschaffen over migratie en asiel. Dit om de beleidsvorming in België en in de Europese Unie te ondersteunen; alsook om het bredere publiek te informeren over asiel en migratie.

Wie is betrokken in het EMN-netwerk? 

Op EU niveau, wordt het EMN gecoördineerd door de Europese Commissie (Directorate General for Home Affairs), en bijgestaan door twee service providers. Er vinden regelmatig vergaderingen plaats met de nationale contactpunten  National Contact Points (EMN NCPs)  uit elke lidstaat van de EU en Noorwegen.

Het EMN staat onder toezicht van een Raad van Bestuur, die wordt voorgezeten door de Europese Commissie en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en observatoren van het Europees Parlement.

Er wordt genetwerkt en samengewerkt met andere Europese instellingen en organisaties zoals Eurostat, Research Directorate Generals, de nationale contactpunten voor integratie, het agentschap voor de grondrechten (FRA) en het Europees Asiel Ondersteuningsbureau (EASO).

Op nationaal niveau ontwikkelt elke EMN NCP een netwerk waarin nationale partners met een expertise op het vlak van asiel en migratie worden betrokken. U kunt de de pagina over EMN België bezoeken voor meer informatie over het Belgische contactpunt en netwerk.

Wat doet EMN ?

Het EMN komt tegemoet aan informatienoden door middel van jaarverslagen, thematische studies, Ad-Hoc Queries, informatiefiches (EMN Inform) en kwartaalrapporten (EMN Bulletin).

               

Het EMN voert in principe geen veldonderzoek uit, maar richt zich voornamelijk op het verzamelen, documenteren en beschikbaar maken van nationale of Europese gegevens, data en informatie op een toegankelijke en overzichtelijke manier. Deze informatie wordt geanalyseerd en gesynthetiseerd om de vergelijkbaarheid en harmonisatie op EU niveau te verhogen. Op deze wijze draagt het EMN bij tot evidence-based policymaking.

Voor bijkomende informatie, gelieve de EMN Europa website te raadplegen