EMN 2019 Rapport over kinderen in migratie

Hoe zorgen de lidstaten voor de bescherming van kinderen bij migratieprocedures en welke maatregelen zijn er genomen met betrekking tot voogdij, huisvesting, overgang naar volwassenheid en nog veel meer? Dit rapport van het Europees Migratienetwerk (EMN), gepubliceerd op 10 maart 2021, brengt de stand van zaken in 2019 in kaart met betrekking tot de aanbevelingen die zijn vastgelegd in de mededeling van de Europese Commissie over de bescherming van kinderen in migratie van 2017.

In de mededeling van de Europese Commissie uit 2017 worden maatregelen uiteengezet om de bescherming van alle migrantenkinderen op EU- en nationaal niveau te versterken. Het EMN-rapport biedt vergelijkbare informatie en voorbeelden uit 26 landen op de belangrijkste gebieden die in de mededeling van 2017 zijn vermeld, waaronder identificatie, bescherming, opvang, procedures voor statusbepaling, voogdij en de integratie van minderjarigen. Het rapport geeft de situatie weer in de lidstaten en Noorwegen in 2019.

Zoals in de mededeling van 2017 wordt vastgesteld, moeten migrantenkinderen die grenzen overschrijden altijd worden geïdentificeerd en geregistreerd als kinderen en moeten ze worden ondersteund door speciaal opgeleid personeel. In de mededeling worden ook kernmaatregelen voorgesteld voor veilige en passende opvangvoorzieningen en een snelle aanstelling van voogden voor alle niet-begeleide minderjarigen. De belangrijkste bevindingen van het EMN-rapport geven aan dat de meeste onderzochte landen voorzien in de aanwezigheid van een ambtenaar met een adequate opleiding tijdens de identificatie- en registratieprocedure van minderjarigen en dat zij speciale opleiding bieden aan grenswachten / politieautoriteiten. In termen van opvang worden gezinnen met kinderen die asiel aanvragen over het algemeen ondergebracht in de algemene opvangvoorzieningen voor asielzoekers, terwijl niet-begeleide minderjarigen meestal worden ondergebracht in speciale opvangcentra. De meeste lidstaten voorzien in een voogd of vertegenwoordiger voor niet-begeleide minderjarigen die in het asielstelsel zijn geregistreerd; bij de helft van hen is deze ondersteuning ook beschikbaar voor niet-begeleide minderjarigen die in andere migratieprocedures zijn geregistreerd.

In de mededeling van 2017 wordt het belang van vroege integratie benadrukt. Uit het EMN-rapport blijkt dat de lidstaten over het algemeen geen specifiek beleid of specifieke strategie hebben voor de integratie van minderjarigen met een migratieachtergrond. In sommige lidstaten worden echter nationale programma's ter bevordering van de integratie van migrantenkinderen uitgevoerd. In de mededeling van 2017 wordt ook benadrukt dat administratieve detentie van kinderen om migratieredenen altijd in overeenstemming moet zijn met het EU-recht, dat uitsluitend wordt toegepast in uitzonderlijke omstandigheden, voor de kortst mogelijke tijd en nooit in gevangenissen. Volgens het EMN-rapport is detentie in verschillende EU-lidstaten wettelijk toegestaan ​​voor niet-begeleide minderjarigen en minderjarigen met gezinnen, hoewel dit alleen wordt geïmplementeerd als een laatste middel en onder strenge waarborgen om het welzijn van het kind te beschermen.

De informatie die in de lidstaten werd verzameld, heeft voornamelijk betrekking op de wetgevings-, beleids- en praktijkkaders die de lidstaten hebben vastgesteld. Aanvullend materiaal van niet-gouvernementele organisaties helpt om enkele van de uitdagingen te illustreren.

Publication Date:
wo 10 mrt 2021
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: