Vlaamse migratie- en integratiemonitor 2015

De monitor bevat administratieve gegevens en statistieken over migratie en asiel, integratie, sociale cohesie en de positie en vertegenwoordiging van vreemdelingen en andere personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen, en dit in een regionaal, nationaal en Europees kader.

De Vlaamse migratie- en integratiemonitor 2015 - de 2e editie van dit periodiek rapport - is het resultaat van een gezamenlijk project tussen het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA - KUL), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), gerealiseerd in het kader van het Steunpunt voor Inburgering en Integratie.

Het rapport beoogt de planning, ontwikkeling en evaluatie van het integratiebeleid in Vlaanderen te ondersteunen.  Het is tevens een nuttig instrument in andere beleidsdomeinen, zoals tewerkstelling, onderwijs en gezondheid. 

Het rapport begint met een contextueel overzicht van het Belgisch beleid inzake migratie en asiel alsook van het Vlaams inburgeringsbeleid.  In hoofdstukken 2 en 3 worden respectievelijk statistische informatie en de demografische impact van migratie behandeld.  Hoofdstukken 4 en 5 behandelen integratie (-processen) en sociale cohesie terwijl in het laatste hoofdstuk aandacht wordt besteed aan de (maatschappelijke) positie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst op het vlak van tewerkstelling, onderwijs, huisvesting, welzijn en gezondheid.

 

Publication Date:
do 21 jan 2016
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype: