Jaarverslag Migratie 2010 (Centrum)

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) heeft zijn vierde Jaarverslag Migratie voorgesteld. Bij gebrek aan politieke maatregelen, pleit het Centrum voor het derde jaar op rij voor een duurzaam migratiebeleid en reikt het hiervoor een aantal toetsstenen aan.

Download publication

Op Belgisch niveau konden vorig jaar een aantal belangrijke keuzes niet gemaakt worden. Bovendien werd de kritische situatie van de asielzoekers aangepakt via dringende maatregelen.

Een land dat een migratiebeleid ontwikkelt, neemt maatregelen die een impact hebben op de grondrechten van individuen, zoals het recht op een gezinsleven. Die maatregelen moeten in het belang van de maatschappij genomen worden en de impact van die maatregelen op de grondrechten moet opgevolgd worden. De ijkpunten voor een duurzaam migratiebeleid die het Centrum voorstelt, vormen geen concrete antwoorden op concrete vragen, maar vormen ijkpunten waaraan men het debat kan toetsen en waarmee men het beleid kan kaderen en evalueren.

Het Centrum stelt voor om het globale migratiebeleid én elke specifieke migratiemaatregel te toetsen aan vier ‘ijkpunten’:

1. zijn er heldere, realistische en breed gedragen doelstellingen? (mission-based);

2. bevorderen de maatregelen het respect voor grondrechten? (rights-based);

3. wordt er voorzien in voldoende middelen, omkadering en zijn de instrumenten aangepast om het doel te bereiken? (tools-based);

4. beschikt het beleid over voldoende cijfergegevens en evalueert men ook de reële impact om bijsturing mogelijk te maken? (evidence-based).

Publication Date:
wo 11 mei 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype: