Identificatie van slachtoffers van mensenhandel in internationale beschermings- en gedwongen terugkeerprocedures (EMN Inform)

Deze inform vat de voornaamste bevindingen samen van de EMN studie over de detectie en identificatie van slachtoffers van mensenhandel in procedures voor internationale bescherming en terugkeerprocedures.

Achtergrondinformatie 

Deze EMN inform vat de voornaamste bevindingen samen van de EMN Focussed Study met betrekking tot de identificatie van slachtoffers van mensenhandel, specifiek in internationale beschermingsprocedures en in gedwongen terugkeerprocedures (wanneer het gaat over mensen die reeds een aanvraag tot internationale bescherming hebben ingediend). 

De inform: een aantal bevindingen

  • De gegevens die beschikbaar zijn, zijn inconsistent en onvolledig. Dit maakt het moeilijk om een volledig overzicht te geven van de draagwijdte van het probleem op EU niveau. Toch is er bewijs dat bepaalde slachtoffers niet worden geïdentificeerd en dit kan betekenen dat zij niet de bescherming en/of hulp krijgen die beschikbaar is voor hen op basis van het EU-recht.
     
  • Methodes in sommige lidstaten die beogen slachtoffers van mensenhandel proactief op te sporen kunnen worden beschouwd als een goede praktijk (voorbeelden zijn screening, training, het faciliteren van zelfrapportering etc.).
     
  • Verschillende lidstaten plaatsen logischerwijs een grotere nadruk op het detecteren van slachtoffers van mensenhandel in internationale beschermingsprocedures dan in gedwongen terugkeerprocedures, om slachtoffers in een zo vroeg mogelijk stadium te detecteren.
     
  • Alle lidstaten bieden de mogelijkheid om geïdentificeerde slachtoffers naar dienstverleners te verwijzen voor ondersteuning en sommigen bieden een keuze van beschermingsmogelijkheden.

De inform biedt bijkomende informatie over inter alia (i) de schaal en de draagwijdte van het probleem, (ii) hoe slachtoffers gedetecteerd worden (inclusief in Dublin procedures) en wat dan de volgende stappen zijn, (iii) training die wordt gegeven aan de verantwoordelijke autoriteiten inzake internationale bescherming en gedwongen terugkeer, (iv) welke doorverwijzingsmechanismen bestaan voor beschermings- en verblijfsdoeleinden.

Publication Date:
do 14 aug 2014
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: