De organisatie van opvangfaciliteiten voor asielzoekers in verschillende lidstaten (EMN Inform)

Deze EMN Inform omvat de voornaamste bevindingen van de overeenstemmende EMN studie, die erop gericht was goede praktijken en mechanismen te identificeren die flexibele en efficiënte opvangfaciliteiten mogelijk maken, zonder in te boeten op de kwaliteit ervan.

Achtergrondinformatie

Deze EMN inform vat de bevindingen samen van de EMN studie "De Organisatie van Opvangfaciliteiten voor Asielzoekers in verschillende Lidstaten". De studie behandelde volgende punten:

  • Gelijkenissen/verschillen in de organisatie van opvangfaciliteiten (organisatie);
  • Gelijkenissen/verschillen op vlak van de materiële opvangcondities (wetgeving/kwaliteit);
  • Goede praktijken inzake het omgaan met druk op het opvangsysteem  (flexibiliteit);
  • De factoren die een invloed hebben op de in- en uitstroom van de aanvragers (efficiëntie)

EMN Inform: een aantal bevindingen

  • De organisatie van opvangfaciliteiten verschilt in grote mate tussen de Lidstaten, maar ook binnen sommige Lidstaten tussen verschillende regio's. De verschillen hebben betrekking op het type faciliteiten en de actoren die betrokken zijn bij het voorzien van de opvang.
  • Coördinatie, implementatie en externe controlemechanismen kunnen verder worden ontwikkeld als middel om homogeniteit te verzekeren en om de erkenning en het delen van goede praktijken mogelijk te maken.
  • De bijzondere noden van kwetsbare personen worden in rekening gebracht door de lidstaten, maar verdere inspanningen zijn vereist om tegemoet te komen aan aangepaste standaarden.
  • De meeste Lidstaten rapporteren dat ze druk op hun opvangsysteem hebben ervaren tussen 2008 en 2012/2013 (als gevolg van verschillende redenen).
  • Er bestaan goede praktijken inzake het verzekeren van  flexibiliteit van opvangsystemen, inclusief strategieën om zich proactief voor te bereiden op druk op het opvangsysteem, de druk te beperken en eraan te beantwoorden. Eveneens bestaan strategieën om de verschillende fases in de opvang van asielzoekers te beschouwen  als een geheel (van instroom, opvang, het doorlopen van de procedure, tot uitstroom en terugkeer/integratie).

De Inform specifieert ook een aantal zaken zoals (i) welk type van aanvragers heeft recht op opvangfaciliteiten, (ii) welke actoren zijn betrokken bij het voorzien van de opvang, (iii) welke factoren beïnvloeden het type van opvangfaciliteiten dat wordt voorzien, (iv) nationale wetgeving inzake materiële opvangcondities, (v) de mechanismen die voorzien zijn om te controleren of de opvangfaciliteiten beantwoorden aan bepaalde kwaliteitsstandaarden, (vi) flexibiliteitsmechanismen die worden toegepast om met druk op het opvangsysteem om te gaan, (vii) maatregelen om de efficiëntie van het opvangsysteem te verbeteren.  

Publication Date:
do 14 aug 2014
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: