Voortgangsrapport EMN platform over staatloosheid

Dit voortgangsrapport geeft een overzicht van de activiteiten en publicaties van het EMN platform over staatsloosheid in de periode mei 2016 tot november 2017.

De EMN Stuurgroep keurde op 11 mei 2016 de oprichting goed van het EMN platform over staatloosheid. Sinds de oprichting was het platform erg actief in de verspreiding van meer informatie over dit interessante fenomeen, inter alia:

  • Met de steun van het UNHCR lanceerde het EMN in mei 2016 twee ad-hoc vragen, een over staatloosheid en minderjarigen geboren in ballingschap, en een over staatloze niet-begeleide minderjarigen. Op basis van de resultaten van deze ad-hoc vragen, werd de EMN Inform (informatiefiche) over staatloosheid in de EU opgesteld (oktober 2016).
  • Verschillende Nationale Contactpunten van het EMN organiseerden nationale conferenties over dit onderwerp. Hierbij werd o.a. gefocust op de identificatie van staatloosheid, en op goede praktijken in de aanpak van staatloosheid. Ook werd er te Brussel een conferentie op EU niveau georganiseerd in januari 2017.
  • Het EMN nam deel aan verschillende externe vergaderingen en evenementen over staatloosheid, waar ze haar publicaties en bevindingen kon voorstellen. Het EMN was o.a. aanwezig op het ‘Youth Congress on Statelessness’, een conferentie van het ENS (‘European Network on Statelessness’), vergaderingen van het Strategisch Comité over immigratie, grenzen en asiel, en van de LIBE en PETI commissies van het Europees Parlement.

Dit voorgangsrapport belicht ook toekomstige acties van het platform, inter alia:

  • Blijven leveren van technische informatie over staatloosheid aan de Lidstaten.
  • Ondersteunen van de ontwikkeling van een IT workspace om informatie uit te wisselen over praktijken.
  • Samenwerken met Unicef inzake staatloze niet-begeleide minderjarigen.
  • Blijven werken aan bewustmaking over dit fenomeen via evenementen.

Meer informatie vindt u in het voorgangsrapport (enkel beschikbaar in het Engels, zie boven).

Publication Date:
vr 17 nov 2017
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: