Veilige landen van herkomst (EMN Inform)

Deze EMN Inform geeft een overzicht van het beleid en praktijken van (lid)staten met betrekking tot veilige landen van herkomst. Het beschrijft welke landen een lijst met veilige landen van herkomst hebben ingevoerd en of onderdanen van deze landen anders worden behandeld dan onderdanen van andere landen in de procedure voor internationale bescherming. Bovendien worden verschillen met betrekking tot opvangvoorzieningen en terugkeerbepalingen onderzocht.

Achtergrond

Naar aanleiding van de grote toestroom van verzoekers om internationale bescherming in 2015, werden meerdere (lid)staten geconfronteerd met een groot aantal aanvragen van personen uit landen die door bepaalde lidstaten zijn aangewezen als 'veilige landen van herkomst' (wat betekent dat deze landen in het algemeen als veilig worden beschouwd en de kans op een positieve internationale beschermingsbeslissing voor onderdanen van deze landen relatief laag is). Aangezien grote aantallen aanvragen van onderdanen van veilige landen van herkomst het risico van een opstopping in het systeem voor internationale bescherming van de (lid)staten met zich meebrengen, hebben veel (lid)staten maatregelen genomen om de toestroom van asielzoekers uit deze landen aan te pakken, inclusief de invoering van een lijst van veilige landen van herkomst.

Deze Inform geeft een overzicht van het beleid en praktijken van (lid)staten met betrekking tot veilige landen van herkomst. De informatie in deze Inform is verzameld via een aantal EMN ad-hoc-vragen. 24 landen hebben input geleverd voor deze Inform. De analyse werd uitgevoerd door de nationale contactpunten van het EMN in Estland en Nederland, met ondersteuning van het Poolse nationale contactpunt.

Enkele bevindingen van de Inform

  • 14 van de 24 (lid)staten hebben een lijst met veilige landen van herkomst.
  • Het aantal landen dat is aangewezen als veilige herkomstland verschilt aanzienlijk tussen (lid)staten. Nederland heeft het hoogste aantal landen op zijn lijst (32). Er moet echter rekening mee worden gehouden dat sommige (lid)staten de EU28-landen, de EER-landen en Zwitserland als veilig hebben aangewezen.
  • De top 6 van landen die door de meeste (lid)staten als veilige landen van herkomst zijn aangewezen, zijn de landen van de Westelijke Balkan.
  • De meerderheid van de (lid)staten controleert de lijst regelmatig om te zien of deze nog steeds actueel is, maar over het algemeen is er geen duidelijke vaste tijdsspanne voor hoe vaak de lijst wordt bijgewerkt.
  • In de meeste (lid)staten zijn de criteria die voor de beoordeling worden gebruikt vastgelegd in  nationale wetgeving.
  • In de meeste (lid)staten met een nationale lijst is de versnelde procedure die wordt toegepast op onderdanen van veilige landen van herkomst, de helft van de duur van de standaardprocedure.
  • Een aantal (lid)staten met een lijst van veilige landen van herkomst heeft specifieke regels en maatregelen geïmplementeerd op het gebied van terugkeer (bijvoorbeeld een kortere periode voor vrijwillig vertrek en / of een ander beleid voor het uitvaardigen van inreisverboden).
Publication Date:
wo 07 mrt 2018
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: