EMN Bulletin (april - juni 2017)

De 19de editie van het EMN Bulletin bevat up-to-date informatie over recente ontwikkelingen in de EU en op nationaal niveau op vlak van migratie en internationale bescherming. Ook de laatste statistieken en publicaties zijn erin opgenomen.

De 19de editie van het EMN Bulletin levert informatie over recente ontwikkelingen (van april tot juni) op het Europese en nationale niveau met betrekking tot het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel; niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en kwetsbare groepen; legale migratie en integratie; het beheer van de Europese buitengrenzen; irreguliere migratie en terugkeer; en mensenhandel.

Deze editie bevat o.a. informatie over:

Op EU niveau:

  • Actieplan van de Europese Commissie om Italië te ondersteunen, om de druk via de centrale Middellandse Zeeroute te verlichten en de solidariteit te vergroten.
  • 13de voortgangsverslag over relocatie en hervestiging van de Europese Commissie.
  • Jaarverslag 2016 van EASO inzake de asielsituatie in de EU.  
  • Lancering van de ‘EU Skills Profile Tool for Third-Country Nationals’. Dit is een instrument voor het opstellen van een vaardigheidsprofiel om derdelanders de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken
  • ...

Op nationaal niveau:

  • BE: Potentiële slachtoffers van mensenhandel krijgen nu een tijdelijk verblijfsdocument van 45 dagen (herstel- en bezinningsperiode), terwijl ze vroeger een bevel om het grondgebied te verlaten kregen.
  • AT: Door een aanpassing van de vreemdelingenwet is het mogelijk om vreemdelingen die Oostenrijk niet verlaten nadat hen een definitief en uitvoerbaar terugkeerbesluit werd afgeleverd, te beboeten of te detineren.
  • NL: De participatieverklaring voor nieuwkomers is een verplicht onderdeel van het integratieproces geworden en dient door alle nieuwkomers te worden ondertekend.

Meer ontwikkelingen en andere informatie vindt u in het Bulletin zelf (zie PDF hierboven).

Publication Date:
wo 02 aug 2017
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype: