De impact van het Europees Migratienetwerk (EMN Inform)

Deze EMN inform geeft een overzicht van concrete voorbeelden van de impact die het EMN en zijn producten hebben gehad op de beleidsvoering en op debatten inzake migratie en asiel op EU en nationaal niveau.

De EMN Inform toont aan dat:

  • De EMN rapporten en studies worden gelezen door een breed nationaal, europees en internationaal publiek.
  • De EMN studies een rechtstreekse impact hebben in de verschillende stappen van het beleidsproces, zowel op EU niveau, als op nationaal niveau.
  • De EMN nationale contactpunten helpen om een breed scala nationale stakeholders samen te brengen via de organisatie van verschillende evenementen. Op deze evenementen wordt gediscussieerd over de beleidsprioriteiten.
  • Het EMN Ad-Hoc Query instrument heel regelmatig gebruikt wordt door beleidsmakers op EU en nationaal niveau als een mechanisme om snel informatie van alle lidstaten (en Noorwegen) met betrekking tot specifieke vragen te ontvangen.
  • Zowel het EMN Bulletin, EMN conferenties en de EMN websites op EU niveau, als nationale nieuwsbrieven en websites op nationaal niveau, informatie verspreiden over migratie en asiel naar een breed publiek.  

Uit deze inform blijkt verder ook, inter alia (i) hoe EMN beleidsrapporten hebben bijgedragen tot de jaarlijkse rapporten over immigratie en asiel van de Commissie. Deze jaarlijkse rapporten evalueren de vooruitgang met betrekking tot het implementeren van het EU immigratie- en asielbeleid. (ii) hoe studies zijn ontwikkeld in samenwerking met belangrijke stakeholders, hoe hun bevindingen zijn gepresenteerd in centrale fora en hoe de resultaten van deze studies regelmatig worden gebruikt als bron bij het bepalen van beleidsagenda's en actieplannen  (iii) hoe het netwerken op EU- en op nationaal niveau synergieën versterkt en samenwerking verbetert, (iv) op welke manieren ad hoc queries het EU- en nationaal beleid hebben beïnvloed en (v) in welke mate activiteiten en conferenties nuttig zijn geweest voor het aanmoedigen van discussie en debat over belangrijke topics.

Publication Date:
do 14 aug 2014
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: