Belgisch Actieplan ter bestrijding van mensensmokkel 2015-2018

Dit is het eerste actieplan dat enkel betrekking heeft op de bestrijding van mensensmokkel in België. Het omvat concrete maatregelen die in de komende jaren geïmplementeerd moeten worden om in te spelen op de evoluerende uitdagingen die verband houden met mensensmokkel.

Het Belgisch Actieplan ter bestrijding van mensensmokkel 2015-2018 omvat de volgende maatregelen:

  • Versterken van de wetgevende maatregelen met het oog op de bestrijding van de netwerken: Artikel 90 ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering zal worden onderzocht opdat bijzondere opsporingstechnieken zouden kunnen worden gebruikt voor de "minder zware" vormen van mensensmokkel.
  • Versterken van de opsporing en vervolging van mensensmokkelaars: Omzendbrief Col 04/2011 moet worden aangepast teneinde daarin te voorzien in de uitvoering van onderzoeken zoals het financieel onderzoek met het oog op beslagleggingen en verbeurdverklaringen, het bijzonder onderzoek naar de vermogensvoordelen en het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek.
  • Situaties van mensensmokkel identificeren op basis van geldstromen en witwaspraktijken: Een ad-hocwerkgroep zal worden samengesteld die informatietools/opleidingen voor de financiële sector.
  • Voortzetten en diversifiëren van de controleacties: De controleacties op de door de smokkelaars gebruikte routes voortzetten en het aantal ervan opdrijven en de gezamelijk EU controles zullen gerealiseerd worden op basis van Europol en Frontex analyses.
  • Betere kennis van het fenomeen: Inspanningen leveren om een correcte codering van de veroordelingsgegevens inzake mensensmokkel te verzekeren; het IAMM zal werken aan een schema van gegevens die de partners elk afzonderlijk verzamelen en meer rechtspraak inzake mensensmokkel verzamelen en een analyse ervan aanbieden.
  • Voortzetten van de inspanningen inzake opleiding: Een deel over mensensmokkel integreren in de basisopleidingen georganiseerd door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, de Dienst Vreemdelingenzaken en het Ministerie van Defensie; de opleidingen voor de voogden inzake mensenhandel zullen worden voortgezet; voor de politie zullen jaarlijkse informatiesessies over mensensmokkel worden georganiseerd die eveneens een fiche mensensmokkel zullen ontvangen. Er moet ook worden onderzocht of in die toekomstige opleidingen ook geen deel over mensensmokkel "met volwassenen slachtoffers" moet worden opgenomen, of geen specifieke opleidingen over mensensmokkel moeten worden georganiseerd en of eventueel aanvullende basisinformatie moet worden toegevoegd aan de passende documenten.
  • In de landen van herkomst informeren over de aan mensensmokkel verbonden risico's: Er zal een informatiebrochure over de aan mensensmokkel verbonden risico's uitgewerkt worden (inclusief concrete gevallen) die zal worden gebruikt in het kader van bilaterale programma's waaraan de Dienst Vreemdelingenzaken/de staatssecretaris voor Asiel enMigratie meewerkt. De ontwikkelde instrumenten kunnen ook gebruikt worden om de betrokken gemeenschappen in België te informeren.
  • ...

U kan het volledige actieplan in bijlage raadplegen voor meer informatie.

Publication Date:
do 07 jan 2016
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever: