Aanpak en tools gebruikt door Lidstaten om noden van de arbeidsmarkt te identificeren (EMN Inform)

Deze EMN Inform geeft een overzicht van de bevindingen van een EMN AHQ, die informatie verzamelt rond regulering van migratie van derdelanders naar de EU.

De arbeidsmarkt test (AMT) is wijdverspreid ingevoegd en toegepast onder de Lidstaten, op enkele uitzonderingen na (zoals Zweden). Waar de AMT toegepast wordt, zijn een aantal categorieën van werkers uitgesloten, inspelend op de specifieke situatie en prioriteiten van het land in kwestie.

Lidstaten passen verschillende methodes toe bij het uitvoeren van de AMT. Over het algemeen wordt een aanzienlijke rol toebedeeld aan werkgevers en openbare diensten voor arbeidsbemiddeling. Het verificatieproces vertoont verschillen in duurtijd. In de meerderheid van de Lidstaten wordt geen werkvergunning toegekend indien een nationale of EU-onderdaan met gelijke kwalificaties voor de job gevonden wordt.

Lidstaten maken shortage lists op, om de noden van hun arbeidsmarkt in bepaalde sectoren te bepalen. Deze zijn opgesteld op basis van informatie, verzameld door de relevante nationale en regionale overheden, bepaalde beleidsniveau's of via onderhandeling met de betrokken werkgevers en vertonen grote verschillen inzake toegepaste criteria, het aantal categorieën van jobs en sectoren. Voorwaarden voor toegang en verblijf worden niet speciaal versoepeld ten aanzien van derdelanders die zich kandidaat stellen voor vacatures in knelpuntberoepen.

Tot slot, mogen Lidstaten quota's invoeren om arbeidsmigratie vanuit derde landen te beheren en reguleren.

De volledige PDF-versie van deze EMN inform zal hier binnenkort beschikbaar zijn.

Publication Date:
di 19 nov 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: