Misbruiken op vlak van het recht op gezinshereniging : Schijnhuwelijken en valse ouderschapsverklaringen in België (EMN)

In deze nationale bijdrage aan een EMN focus-studie, verduidelijkt het Belgische contactpunt de draagwijdte van de thematiek en worden nationale maatregelen voorgesteld op vlak van prenventie, detectie en acties tegen dergelijke misbruiken. Ook worden statistieken in dit veld voorgesteld.

Download publication

De focus-studie kwam er naar aanleiding van een groeiende bezorgdheid dat gezinsherening misbruikt wordt om zich in de EU te vestigen. De studie richt zich op twee specifieke types misbruiken: schijnhuwelijken en valse ouderschapsverklaringen.

De studie identificeert de schaal en de draagwijdte van bovenstaande types misbruiken inzake gezinshereniging en geeft de  beschikbare statistieken weer. Op die manier worden de intensiteit en de belangrijkste karakteristieken van het probleem aangegeven. De studie geeft ook een overzicht van de Belgische wetgeving, het beleid en de praktijk inzake preventie, detectie en acties tegen misbruiken, alsook van de lacunes en uitdagingen op dit vlak. De belangrijkste vragen die aan bod komen zijn de volgende:

  • Hoe worden concepten als 'huwelijk' en 'familie' gedefinieerd en begrepen in de wetgeving en de praktijk in relatie tot de fenomen van schijnhuwelijken en valse ouderschapsverklaringen met de bedoeling te migreren?
  • Welke nationaal wetgevend raamwerk bestaat er om schijnhuwelijken en valse ouderschapsverklaringen te voorkomen? Welke lacunes zijn er? 
  • Hoe worden deze vormen van gedetecteerd en onderzocht? Welke elementen zijn aanleiding voor een onderzoek?
  • Welk bewijslast is nodig? Welke informatiebronnen kunnen worden gebruikt om misbruiken inzake gezinshereniging te bepalen?
  • Welke actie wordt ondernomen tegen gedetecteerde misbruiken? Welke straffen bestaan er en wie wordt gesanctioneerd?  

De Belgische bijdrage (momenteel enkel beschikbaar in het Engels) zal samen met de nationale bijdragen van de andere lidstaten worden geanalyseerd. Een comparatief syntheserapport zal worden opgesteld, dat ook de consultatie moet voeden over de toekomst van Richtlijn 2003/86 inzake gezinsherening.

Publication Date:
wo 25 apr 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype: