Het aantrekken van hoog gekwalificeerde en gekwalifceerde derdelanders naar België (EMN)

Deze studie gaat na in welke mate België actief hoog gekwalificeerde en gekwalificeerde derdelanders aantrekt. De eventuele maatregelen en het beleid worden geanalyseerd en geëvalueerd - in functie van hun effectiviteit , en resterende uitdagingen en hindernissen worden geïdentificeerd.

Volgens advocatenbureau Fragomen, aan wie de Belgische studie werd uitbesteed, bestaat er momenteel geen expliciet (geschreven) wet die niet-Europese (non-EU) hooggeschoolde en geschoolde vreemdelingen beoogt aan te trekken,  maar wordt de toegang  tot de Belgische arbeidsmarkt toch gefaciliteerd voor hooggeschoolde werknemers.  Concreet werden er talrijke uitzonderingen gecreëerd op hetgeen men “de migratiestop” noemt, in het bijzonder voor hooggeschoolden.  Een eerder uitgebrachte Europese vergelijkende studie bracht aan het licht dat de Belgische procedure flexibel en soepel is, reden ook waarom de Europese “Blue Card” (tot heden) geen of weinig effect creëert in België.

Belgische studie

De toestand voor geschoolde werkers is anders.  Voor deze categorie voorziet de Belgische wetgeving geen bijzondere reglementering of procedure, wat betekent dat voor hen de migratiestop nog van toepassing is. De toegang tot de Belgische arbeidsmarkt voor deze categorie faciliteren is een van de voornaamste eisen aan werkgeverszijde met betrekking tot arbeidsmigratie.

Tot heden is de arbeidsmigratiewetgeving federaal (en wordt ze geïmplementeerd door de regio’s) maar het huidig institutioneel akkoord voorziet dat ook deze materie geregionaliseerd wordt.  Volgens Fragomen is dit een opportuniteit voor de beleidsmakers om “een actief en transparant economisch migratiebeleid te ontwikkelen net alsook een monitoringsysteem die toelaat om een precies beeld te vormen over de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten op het grondgebied”.

Het rapport somt tenslotte enkele aanbevelingen en knelpunten op en onderstreept de rol van de media en de noodzaak om een publiek debat over arbeidsmigratie te houden, naast de andere, meer gekende migratiekanalen zoals asiel en gezinshereniging.

EU Syntheserapport

Op basis van het Belgisch rapport en de nationale rapporten van 22 andere EMN nationale contactpunten, werd een Engelstalig, vergelijkend syntheserapport over het onderwerp opgesteld (publicatie october 2013). Het syntheserapport en de andere nationale rapporten zijn beschikbaar op de Europese EMN website.

Publication Date:
zo 29 sep 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: