Derdelanders toelaten voor zakenredenen (EMN)

Deze EMN studie vergelijkt de verschillende nationale beleidspraktijken voor niet-EU investeerders, ondernemers en andere zakenlui tijdens de verschillende migratiefasen (voorafgaandelijk, bij binnenkomst, en verblijf).

Achtergrondinformatie

De EMN studie beoogt een analyse en een dieper begrip te geven over de bestaande voorwaarden in EU-lidstaten voor de toegang van derdelanders  tot de EU voor zaken-redenen. De studie focust op (1) immigranten investeerders; (2) immigranten ondernemers en (3) andere zakenlui. De studie onderzoekt de nationale definities, de nationale regels/beperkingen inzake toegang en verblijf, ervaringen, uitdagingen, goede praktijken alsook lessons learnt op dit vlak.

Belgische studie

Enkele van de conclusies van de Belgische studie:

 • Er is in België een duidelijk besef van de nood voor en het belang van het aantrekken van buitenlandse investeerders en het promoten van zaken-opportuniteiten. Op deze basis worden specifieke acties ondernomen ter ondersteuning van de Belgische economie.
 • Er bestaat in België evenwel geen specifiek immigratiebeleid of –schema dat gericht is op immigranten investeerders,  ondernemers en andere zakenlui. In de immigratiewetgeving is er geen definitie van deze categorieën personen.
 • Derdelanders die bereid zijn te werken als werknemer of zelfstandige in België kunnen toegelaten worden op basis van de nationale regels hiervoor, maar de regels zijn gefragmenteerd in de wetgeving.
 • Dit gezegd zijnde werden er wel initiatieven genomen om immigratie van ondernemers en andere zakenlui te faciliteren, waarbij melding moet worden gemaakt van (i.) de beroepskaart en de vrijstelling van arbeidskaart voor zakenbezoeken; (ii) de bestaande flexibiliteit in de beoordeling van aanvragen voor beroepskaarten, (iii) en het bestaan van de dienst economische migratie (SMEDEM) binnen de Dienst Vreemdelingenzaken om de verblijfsprocedure voor economische migranten te faciliteren.
 • Het gebrek aan specifiek beleid, schema of programma voor immigranten investeerders, ondernemers of andere zakenlui heeft als gevolg dat het moeilijk is om data te verzamelen over aantallen of specifieke activiteiten in België.
 • De huidige veranderingen in de verdeling van de bevoegdheid inzake economische migratie en de transfer van de bevoegdheid naar de regio’s, zijn een gelegenheid om het beleid op vlak van arbeids- en beroepskaarten beter af te stemmen op het beleid om buitenlandse investeerders aan te trekken.

Voor meer informatie kan u de studie in bijlage lezen (in het Engels).

Auteurs: Jo Antoons & Evelyne Van der Elst (Fragomen Brussel)

 

EU-SYNTHESERAPPORT

 • Het syntheserapport is gebaseerd op de bijdrages van 24 EMN nationale contactpunten en Noorwegen.  Een informatiefiche vat de resultaten van de studie samen.  Het syntheseversalg benadrukt oa volgende zaken:
 • Er worden steeds meer beleidsprogramma's en mechanismen die het mogelijk maken om onderdanen van derde landen voor zakelijke doeleinden aan te trekken en hun toelating te faciliteren ontwikkeld en toegepast.  In veel gevallen werden de nationale benaderingen vrij recentelijk en bij wijze van antwoord op de economische crisis ingevoerd, wat oa de beperkte beschikbaarheid van statistieken en evaluatiegegevens, die het mogelijk maken om het fenomeen beter te begrijpen, gedeeltelijk verklaart.
 • De toelating van investeerders en bedrijfsleiders uit derde landen is niet geharmoniseerd op EU-vlak.  De andere categorieën van zakenlieden worden niet in alle lidstaten erkend en in de praktijk wordt er niet in alle lidstaten een onderscheid tussen hen gemaakt via specifieke definities.
 • Sommige lidstaten hebben specifieke  programma's ontwikkeld met doelbewust opgestelde toelatingscriteria voor bepaalde groepen wier aanwezigheid een toegevoegde waarde vormt voor de gastgemeenschap, een regio of een specifieke economische sector.
 • Vooral in lidstaten met een lager immigratiepercentage zouden de programma's voor immigranten die investeren recentelijker ontwikkeld geweest kunnen zijn, als economische relancemaatregel of, wat ambitieuzer is, om een (regionale) investeringspool te vormen. In andere lidstaten lijkt immigratie voor zakelijke doeleinden echter geen prioriteit te zijn.
 • Er werden weinig gevallen gerapporteerd waarin er sprake was van misbruik van de "investeerdersroute" (tenzij om gevallen in bepaalde spefieke sectoren).

Uitgebreidere informatie kunt u in het syntheseverslag (in het Engels en Frans verkrijgbaar) vinden.

 

 

Publication Date:
ma 23 feb 2015
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: