Belgische stakeholders ontmoeten elkaar op het Migration en Asylum Policy Event van het Belgische Contactpunt van het EMN

Vandaag heeft het Belgische Contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) een conferentie georganiseerd over de voornaamste ontwikkelingen op het vlak van asiel en migratie die zich hebben voorgedaan in 2017.

Tijdens het Migration en Asylum Policy Event van het Belgische EMN Contactpunt, hebben deelnemers en panelleden de voornaamste ontwikkelingen inzake asiel en migratie van het jaar 2017 bediscussieerd. Het evenement bracht meer dan 130 stakeholders samen van organisaties die actief zijn op het vlak van asiel en migratie (zoals overheidsinstanties, academische instellingen, NGOs, etc.).

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, trok de conferentie op gang met een keynote speech. Hij verwees onder meer naar 1) het Belgische antwoord op de “migratie/asielcrisis” en het belang van structurele maatregelen op het vlak van opvang en internationale bescherming . 2) het belang van legale migratiestromen die zowel ten goede kunnen komen aan de migrant en het gastland (win-win) en 3) de toegenomen transitmigratie en inspanningen om vrijwillige terugkeer te bevorderen en terugkeer af te dwingen wanneer noodzakelijk. De Staatssecretaris verwees ook naar de situatie van migranten in Libië en hun precaire situatie en naar de Belgische betrokkenheid bij de recente African Union - EU Top en pleitte voor een akkoord tussen de EU en Tunesië.

De conferentie was opgedeeld in 3 thematische sessies:  

  • Tijdens het eerste panel lag de focus op internationale bescherming en opvang van asielzoekers. De recente wetswijzigingen in België - gelinkt aan de omzetting van de Asielprocedurerichtlijn - aangaande de procedure voor internationale bescherming werden voorgesteld. UNHCR - die een advies had gegeven over de wettelijke wijzigingen – deelde zijn visie over de wetswijzigingen. Verder werden de meest recente ontwikkelingen inzake de opvang van asielzoekers toegelicht, waaronder de afbouw van de opvangcapaciteit en de uitdagingen waarmee Fedasil werd geconfronteerd. Tot slot kwamen ook de ontwikkelingen en onderhandelingen inzake de volgende fase van het Gemeenschappelijke Europees Asielstelsel (CEAS) en de Belgische positie hierin aan bod.
  • De tweede sessie was gericht op legale migratie en integratie. Het debat focuste op de omzetting van de Single Permit Richtlijn (2011/98/EU) in Belgische regelgeving die momenteel plaats vindt, alsook op de veranderingen die dit met zich mee zal brengen op het verblijf en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België. Verder werd ook het integratieproject voor nieuwkomers voorgesteld dat recentelijk werd geïmplementeerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (voor wat betreft Franstalige nieuwkomers), waaronder de opening van het nieuwe onthaalbureau “BAPA”.
  • De laatste sessie legde de focus op irreguliere migratie en terugkeer. De sessie vatte aan met een presentatie over het fenomeen mensensmokkel en transitmigratie in België (organisatie, locaties, etc.) en de mogelijke manieren om dit probleem te bekampen. Dit panel ging verder dieper in op de recente ontwikkelingen inzake vrijwillige terugkeer (betere samenwerking tussen Fedasil en de grote steden en bijstand voor medische gevallen) en gedwongen terugkeer (zoals de toegenomen focus op de terugkeer van personen die een gevaar vormen voor de openbare orde). Ook de re-integratie van terugkeerders in hun landen van herkomst kwam aan bod met een toelichting over recente projecten om terugkeerders te assisteren.

Het programma van de conferentie, alsook de Powerpoint presentaties kinden hieronder worden geraadpleegd. De foto's zijn beschikbaar door hier te klikken.