Algemene Beleidsnota Asiel en Migratie (2018)

Op 26 oktober 2018 werd de algmeene beleidsnota asiel en migratie van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie gepubliceerd. De beleidsnota brengt een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen en beleidsprioriteiten op het vlak van asiel en migratie. 

 

 

Het laatste parlementaire jaar ligt de klemtoon resoluut op het bestrijden van het fenomeen van illegale transmigratie, op het verder uitbouwen van de terugkeercapaciteit en op het terugdringen van secundaire asielstromen.

Wat betreft de strijd tegen het fenomeen van illegale transitmigratie gaat de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie verder in op het 10-puntenplan dat werd uitgewerkt in samenwerking met minister Jambon.

Op het gebied van legale migratie wordt er veel belang gehecht aan de investering in het onderwijs van derdelanders en de economische vruchten die België hierbij kan plukken. Tegen het einde van de legislatuur zou er de mogelijkheid tot een verlengd verblijf van deze doelgroep worden ingeschreven in de Vreemdelingenwet. Zo moet het voor derdelanders mogelijk worden om na voltooiing van een onderzoek of een studie, gedurende een zekere periode in België te verblijven met het oog op ondernemerschap of het zoeken naar werk. Verder wordt ook benadrukt dat er moet ingezet worden op het verder ontsluiten en verder vereenvoudigen van de arbeidsmarkt voor zowel hooggeschoolde derdelanders als derdelanders met technische profielen voor knelpuntberoepen in ons land. De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie wil dan ook tegen het einde van deze legislatuur dat alle EU richtlijnen inzake arbeids- en academische migratie zullen omgezet zijn.

Tegen het einde van 2018 zou de volledige tekst van het Migratiewetboek moeten afgerond zijn, waarna de besprekingen binnen de regering zouden kunnen worden aangevat.

Wat betreft het beperken van de asielinstroom, zegt de Staatssecretaris van Asiel en Migratie dat dit een absolute beleidsprioriteit is. Daarbij benadrukt hij dat België altijd zijn humanitaire plichten, aangegaan onder internationaal en Europees recht, zal naleven. Het inperken kan volgens hem op drie manieren gebeuren, namelijk 1) gericht ontradend informeren, 2) maximaal inzetten op Dublintransfers, 3) engagementen voor legale asielmigratie tijdelijk opschorten.

Hierbij wordt benadrukt dat zolang er illegale asielmigratie er is, er onmogelijk engagementen kunnen getroffen worden om legale asielmigratie te faciliteren.

Verder hoopt de regering de EU te zien bewegen in de richting van een volwassen en pragmatisch extern migratiebeleid, met volgende kenmerken: 1) Drastische verbetering van de opvangcondities voor vluchtelingen in de regio, 2) Consequente grenscontrole waarbij de Schengengrenscontrole integraal wordt nageleefd, gekoppeld aan een efficiënt en doeltreffend terugkeerbeleid binnen een kader van versterkte samenwerking met de landen van transit en herkomst, 3) Hervestiging van vluchtelingen, op een veilige en legale manier, vanuit de conflictregio’s zelf, op basis van vrijwillige engagementen van de Europese lidstaten.

Ten slotte eindigt de Staatssecretaris van Asiel en Migratie met het opvangbeleid. Hier wordt de afbouw van de opvangplaatsen voorlopig uitgesteld door een hogere asielinstroom.

 

Publicatiedatum: ma 19 nov 2018
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Soort nieuws: