Arbeidsmarktintegratie van derdelanders in België en Europa (EMN)

Deze EMN studie onderzoekt de huidige maatregelen in de lidstaten en Noorwegen die integratie van derdelanders op de arbeidsmarkt faciliteren. De studie identificeert eveneens goede praktijken van publieke en private actoren op dit domein. 

Achtergrondinformatie

De integratie van migranten in de maatschappij die hen opvangt, vormt een belangrijke uitdaging en is één van de voorwaarden voor succesvolle migratie. De integratie van derdelanders mag dan wel een proces van lange adem zijn, het creëert vele voordelen voor zowel derdelanders, de ontvangende lidstaat als de EU in het algemeen. Volgens de "European Agenda for the Integration of Third-Country Nationals" kan het integratiebeleid dienen als draaischijf voor economische ontwikkeling en sociale samenhang. Een van de belangrijkste elementen van integratie van migranten is de integratie op de arbeidsmarkt.  

Integratie is een gezamenlijke doelstelling, maar elke lidstaat heeft zijn eigen aanpak, aangezien het integratiebeleid onder de bevoegdheid van de lidstaten valt. In dit kader onderzoekt deze EMN studie de huidige maatregelen in de lidstaten en Noorwegen die integratie van derdelanders op de arbeidsmarkt faciliteren. 

De studie focust op de maatregelen van arbeidsmarktintegratie ten opzichte van regulier verblijvende derdelanders met het recht om te werken, inclusief derdelands familieleden van EU burgers en derdelanders. Specifieke maatregelen enkel voor begunstigden van internationale bescherming, verzoekers van internationale bescherming, of studenten vallen buiten de scope van deze studie.

EU Syntheserapport

De integratie op de Europese arbeidsmarkt van migranten vormt een grote uitdaging. De werkloosheidscijfers dalen stelselmatig sinds 2014. Toch is er een kloof tussen de werkloosheidcijfers van derdelanders en van zij die geboren zijn in de EU. De studie getiteld "Labour Market Integration of Third-Country Nationals in EU Member States" heeft betrekking op derdelanders van de eerste generatie die legaal in de EU verblijven en het recht hebben om te werken.

 

Enkele bevindingen van de studie:

  • In het algemeen zijn integratieprogramma’s succesvoller met een nationale en structurele financiering op lange termijn.
  • Het stellen van duidelijke doelen voor de impact van integratiemaatregelen, eerder dan de doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging, helpt bij het identificeren van goede praktijken.
  • De integratiemaatregelen van de private sector zijn een waardevolle aanvulling op die van de publieke sector. De private sector zal zich vooral richten op maatregelen die de integratie op de werkvloer bevorderen, zoals opleiding en een verbetering van interculturele relaties.  

Belgisch rapport

De integratie van derdelanders op de arbeidsmarkt (en meer algemeen, van personen met een vreemde origine) is erg laag in België. Er zijn belangrijke verschillen in de arbeidsparticipatiecijfers van derdelanders (en personen van vreemde origine) en personen van Belgische origine. Dit verschil in arbeidsparticipatiecijfers is nog sterker zichtbaar bij vrouwen.   

Deze situatie is gelieerd aan een combinatie van factoren. Het Socio-Economische Monotoring Rapport 2017 - dat werd voorbereid door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Unia - identificeerde twee sets van factoren: de structurele kenmerken van de Belgische arbeidsmarkt (o.a. sterke segmentering van de arbeidsmarkt); en de specifieke moeilijkheden waarmee personen met een vreemde nationaliteit en personen met een vreemde origine worden geconfronteerd (o.a. discriminatie).  

In deze context, komt de (arbeidsmarkt) integratie van personen met een vreemde nationaliteit vaak naar voor als een prioriteit in België. Verschillende benaderingen zijn aangenomen om dit probleem aan te pakken: wetende dat de aspecten gerelateerd aan (arbeidsmarkt) integratie voornamelijk een bevoegdheid zijn van de deelstaten (de gewesten en de gemeenschappen), beleid, praktijk, betrokken actoren en toegekende budgetten aan (arbeidsmarkt) integratie verschillen van de ene entiteit tot de andere. 

Het algemene integratiebeleid en maatregelen die specifiek gericht zijn op bepaalde derdelanders zijn recent ontwikkeld en inwerking getreden (o.a. verplichte integratie programma's). 

Meer specifiek ten opzichte van integratie op de arbeidsmarkt, hebben derdelanders toegang tot een breed aanbod van ondersteuning voorzien door de verschillende actoren (meestal de regionale overheid voor werkgelegenheid en hun partners). De meerderheid van deze maatregelen focussen niet enkel op derdelanders- het onderwerp van deze studie-, maar meestal op alle werkzoekende of op grotere doelgroepen. Er is echter recent werk gemaakt van een meer gerichte aanpak die focust op het begeleiden van specifieke doelgroepen naar een gepaste werkbetrekking.

Dit rapport bevat ook verschillende voorbeelden van interessante praktijken in de publieke en private sector. 

Publication Date:
wo 20 feb 2019
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Trefwoorden: