Toegang van migranten tot de sociale zekerheid en gezondheidszorg: beleid en praktijk (EMN Inform)

Deze EMN-inform somt de voornaamste bevindingen van de EMN-studie op die het beleid en praktijken betreffende de voorzieningen tot sociale zekerheid en gezondheidszorg voor derdelanders in de EU wil onderzoeken.

Achtergrondinformatie:

Deze EMN-inform somt de voornaamste bevindingen van de EMN-studie op die het beleid en praktijken betreffende de voorzieningen tot sociale zekerheid en gezondheidszorg voor derdelanders in de EU wil onderzoeken.  Deze studie had tot doel:

  • de EU en nationale regels die aanspraken op sociale zekerheid en gezondheidszorg voor derdelanders vormgeven weer te geven
  • te onderzoeken hoe deze aanspraken verschillen met de aanspraken van nationale onderdanen
  • te onderzoeken hoe de administratieve praktijken betreffende de bevoegdheidsregels worden toegepast in specifieke gevallen, vooral met betrekking tot de implementatie van "feitelijke verblijfplaats" en andere discretionaire elementen.
  • de wederkerigheidsaanspraken die bestaan tussen EU-landen en derde landen mbt sociale zekerheid en bepaalde groepen migranten.

 

De Inform - sommige bevindingen:

  • Belangrijke verschillen bestaan in relatie tot de waaier van beschikbare uitkeringen in lidstaten, de wijze waarop deze uitkeringen gefinancierd worden (via verzekeringsbijdrages, algemene belastingen of beide) en de voorwaarden waaronder deze voordelen worden toegekend.
  • Lidstaten gebruiken verschillende mechanismen om toegang tot sociale zekerheidsuitkeringen te reguleren, inclusief specifieke regels mbt vreemdelingen (bijzondere verblijfsvergunning, toelating tot verblijf en visa), evenals regels dat zowel op derdelanders als op nationale onderdanen van toepassing zijn.
  • In het merendeel van de lidstaten kan het zich beroepen op sociale zekerheidsuitkeringen - in het bijzonder sociale bijstand - een negatieve impact hebben op de (verblijfs-) status van derdelanders in procedures voor hernieuwingen van verblijfsvergunningen, aanvragen voor status van langdurig ingezetene, naturalisatie en gezinshereniging. 
  • Bestaande bilaterale sociale zekerheidsakkoorden afgesloten tussen lidstaten en derde landen breiden de toegang tot bepaalde uitkeringen uit, vooral voor uitkeringen die geheel of gedeeltelijk niet-premievrij zijn, maar er bestaan belangrijke verschillen m.b.t. inhoud en geografische reikwijdte van deze bilaterale akkoorden.

 

 

Publication Date:
do 14 aug 2014
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: