Jaarlijks rapport betreffende immigratie en asiel: syntheserapport 2014 (EMN)

Het jaarlijks EMN rapport geeft de belangrijkste politieke en wettelijke ontwikkelingen weer op het vlak van migratie en asiel in 2014 op EU-niveau en op nationaal niveau.

Het jaarlijks EMN (synthese-) rapport over immigratie en asiel 2014 biedt een overzicht van de significantste politieke en wettelijke ontwikkelingen, alsook van publieke debatten, op zowel Europees als nationaal niveau.

Dit syntheserapport werd voorbereid op basis van de nationale jaarlijkse beleidsrapporten geschreven door de verschillende lidstaten (contactpunten) en Noorwegen (alle landenrapporten zijn hier beschikbaar).  Het vat de belangrijkste bevindingen van deze rapporten samen en vergelijkt ze in een EU-perspectief.

Meer in het bijzonder biedt het syntheserapport informatie over de volgende onderwerpen:

  • Het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel
  • Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en andere kwetsbare groepen
  • Beleid over legale migratie en integratie
  • Het externe grenzen beleid
  • Irreguliere migratie en terugkeer
  • Strijd tegen de mensenhandel

Het rapport wordt afgesloten met een bijlage cijfergegevens over bovenvermelde onderwerpen.  De statistische bijlage is hier beschikbaar.

 

Publication Date:
di 28 jul 2015
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: