Staatloosheid in de EU (EMN Inform)

In de Europese Unie zijn naar schatting 400.000 mensen erkend staatloos of hebben geen vastgestelde nationaliteit (UNHCR, 2018). In 2017 waren er niet minder dan 2.100 staatloze kinderen in Europa geregistreerd. Dit is een verviervoudiging t.o.v. 2010. Hoe stellen EU-lidstaten staatloosheid vast? Wat betekent deze erkenning in de praktijk voor staatloze migranten? Op deze en andere vragen over staatloosheid vindt u een antwoord in deze Inform.

Download publication

Staatloosheid is een problematiek waar wereldwijd ongeveer 3,9 miljoen mensen het slachtoffer van zijn.

De Inform gaat uitgebreid in op de situatie in de EU-staten die het 'Verdrag betreffende de status van staatlozen' (1954) en/of het 'Verdrag tot beperking der staatloosheid' (1961) hebben ondertekend.

Onder andere volgende onderwerpen komen in deze Inform aan bod:

  • procedures in lidstaten voor het vaststellen van staatloosheid;
  • verblijfsvergunningen voor staatloze migranten, en steun bij het aanvragen van een verblijfsvergunning;
  • rechten van erkend staatloze migranten, bvb. inzake toegang tot de arbeidsmarkt, onderwijs, gezondheidszorg en het verkrijgen van de nationaliteit van een lidstaat;
  • situatie van staatloze minderjarigen, geboren in of buiten een lidstaat, procedures vaststelling status, wettelijke vertegenwoordiging.

Deze Inform kwam tot stand met medewerking van de EMN-contactpunten in 25 EU-lidstaten en experts van diverse internationale organisaties.

De Inform werd opgesteld door het EMN-platform Staatloosheid. Via dit platform wisselen EU-lidstaten en experts van internationale organisaties kennis over, en ervaringen met, staatloosheid uit. Het platform werkt samen met de UNHCR. Het is opgericht door het EMN in 2016 op verzoek van de Europese Raad en mede naar aanleiding van de UNHCR-campagne om staatloosheid tegen te gaan.

Publication Date:
Wed 29 Jan 2020
Geography:
Main theme:
Publication type:
Commissioner:
Keywords: