EMN Ad-Hoc Query over veilige herkomstlanden

24 Lidstaten gaven informatie over hun beleid en praktijken aangaande het concept ‘veilige landen van herkomst’ inzake procedures voor internationale bescherming. De query werd gelanceerd door de EMN contactpunten van Nederland en Estland.

Achtergrond

Een recente wetswijziging maakt het in Estland mogelijk om een lijst van veilige landen van herkomst op te stellen. In dit kader lanceerde het Estse contactpunt, in samenwerking met het Nederlandse contactpunt, in november 2016 een ad-hoc query. De bedoeling was om informatie te verkrijgen over de toepassing in de Lidstaten van het concept veilige landen van herkomst.

24 Lidstaten, waaronder België, beantwoordden de query.

Enkele belangrijke bevindingen van deze query:

 • 14 van de 24 Lidstaten beschikken over een lijst van veilige landen van herkomst.
 • De landen die het vaakst op deze lijst voorkomen, zijn de landen van de Westelijke Balkan.
 • Er is dikwijls geen vast moment voor de herbeoordeling en eventuele herziening van deze lijst. De meeste Lidstaten hebben niet de intentie om de lijst in de nabije toekomst te wijzigen.
 • Criteria die het vaakst worden genoemd bij de afweging of een land veilig is of niet zijn:
  • Het ontbreken van vervolging in dat land.
  • Eerbiediging van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, en het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
  • Eerbiediging van het non-refoulement principe overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen.
 • De meeste Lidstaten die een lijst van veilige landen van herkomst hebben, voorzien in een versnelde behandeling van asielaanvragen van onderdanen van deze landen.
 • Bijna alle landen bieden dezelfde opvangvoorzieningen (met uitzondering van DE en NL) en dezelfde terugkeerregeling (behalve FI en NL) aan asielzoekers uit veilige landen als aan asielzoekers uit andere landen.
 • De meeste landen (met uitzondering van FI en NL) passen ook voor asielzoekers uit veilige landen van herkomst de Dublin III Verordening toe (indien een andere Lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag).  

Meer informatie vindt u in de uitgebreide samenvatting en in de compilatie van antwoorden van de Lidstaten (zie boven).

Publication Date:
do 16 mrt 2017
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: